Ecological and geochemical works

 Український науково-виробничий центр геохімічних досліджень (УкрНВЦГД), структурний підрозділ Державного підприємства “Українська геологічна компанія” (ДП “УГК”), виконує геохімічні, еколого-геохімічні, радіоекологічні роботи та дослідження.

 Комплексність – геохімічні дослідження широкого спектру: від відбору проб та лабораторних робіт до картографування та складання Звіту, висновків, рекомендацій.

 Повний банк даних геохімічної інформації – включає аналітичні дані дослідження грунтів, донних відкладів, гірських порід на території діяльності ДП “УГК” за останні 50 років.

 Висококваліфікований персонал – відповідна освіта, багаторічний досвід, систематичне підвищення кваліфікації. Керівництво Центром здійснює представник України в EGS (Geochemistry Expert Group) Володимир Клос.

 Участь УкрНВЦГД в міжнародних еколого-геохімічних проектах GEMAS, ICI-GIMI.

 Можливість виконання робіт за межами України.

Види робіт

Визначення еколого-геохімічного стану природних територій
Read more

Визначення еколого-геохімічного стану території міських та сільськогосподарських районів, вулиць, промислових зон та підприємств різних галузей народного господарства, садиб та окремих приміщень по всіх складових природного навколишнього середовища: • ґрунти, • донні відклади, • породи зони аерації, • тверді промислові відходи, • поверхневі та підземні води, • рослинність, • повітря тощо.

Моніторингові еколого-геохімічні та гідрохімічні спостереження
Read more

Моніторингові еколого-геохімічні та гідрохімічні спостереження за динамікою антропогенних та техногенних змін в навколишньому природному середовищі та прогноз можливих екологічних ситуацій.
Моніторинг в часі зацікавить гірничо-хімічні і гірничі підприємства, енергетичні підприємства.

Визначення вмісту важких металів у грунтах
Read more
Відбір проб ґрунту в межах сільсько- господарських, перелогових, лісних та заповідних земель згідно нормативних вимог України та визначення вмісту важких металів у відібраних пробах. Порівняння отриманих результатів із фоновими концентраціями хімічних елементів у ґрунтах регіону робіт та складання відповідного звіту. Послуга може зацікавити підприємців довгостроково орендуючих землю та аграріїв.
Радіаційно-гігієнічна оцінка рівнів забруднення об’єктів
Read more
Радіаційно-гігієнічна оцінка рівнів забруднення об’єктів довкілля, територій техногенних об’єктів природними та техногенними радіонуклідами.

Результатом виконаних робіт є побудова карт забруднення грунтів, донних відкладів, рослинності, поверхневих і підземних вод природними (U, Th, 226Ra, 228Ra, 40K, 226Rn) та техногенними (137Cs, 90Sr, 3H) радіонуклідами.

Також центр проводить радіаційно-гігієнічну оцінку будівельних матеріалів, корисних копалин та підземних вод і дає експертну оцінку можливості їх використання згідно з вимогами НРБУ-97 та ДБН 8.1.4-2.01-97 з видачею відповідного сертифікату чи паспорту.

Виміри концентрацій парів ртуті
Read more
Виміри концентрацій парів ртуті в атмосфері виробничих і житлових приміщень та ґрунтовому повітрі.
Оцінка еколого-геохімічного та радіоекологічного стану звалищ
Read more
Виконання еколого-геохімічних, радіоекологічних та гідрохімічних досліджень місць складування твердих промислових і побутових відходів. Оцінка екологічного впливу таких місць на довкілля прилеглих територій.
Визначення ефективності роботи очисних споруд
Read more
Моніторингові спостереження за концентрацією основних компонентів забруднення промислових скидів та стічних вод до і після очисних споруд та визначення ефективності їх роботи.
Складання еколого-геохімічних карт забруднення та визначення природоохоронних заходів
Read more
Складання еколого-геохімічних карт забруднення територій міських агломерацій, заповідних зон, сільськогосподарських угідь, басейнів річок та площ водозбору водойм за результатами власних та раніше виконаних еколого-геохімічних та гідрохімічних досліджень. Розробка природоохоронних заходів з поліпшення екологічного стану довкілля досліджуваних територій.
Геохімічні пошуки металічних корисних копалин (поліметалічні руди, золото)
Read more
Виконання геохімічних пошуків металічних корисних копалин за первинними та вторинними ореолами і потоками розсіювання. Проведення літо-, гідро-, біо- та атмо- геохімічних зйомок різного масштабу на територіях геологічного вивчення. Оцінка досліджених територій на можливість виявлення родовищ рудних корисних копалин.

Строки виконання

 Строки виконання гідрогеологічних робіт визначаються при укладенні договору, погоджуються із Замовником та суворо дотримуються виконавцями.

Як ми працюємо

 Звернення Клієнта (н-д, електронний лист, телефонний дзвінок, особисто).

 Клієнт отримує Комерційну пропозицію з розрахунком вартості робіт та термінами виконання.

 Укладення Договору, в якому визначаються Технічне завдання, всі істотні умови, в т.ч. умови оплати.

Виконання умов договору. Інформування Замовника про хід виконання робіт та проміжні результати.

 Клієнт отримує результати у формі, передбаченій Договором.

Цікава геохімія

Геохімічне картування території Бориспільського району

 

Участь у міжнародному проекті з геохімічного картування сільськогосподарських та пасовищних земель Європи (GEMAS)