Лабораторні дослідження в геології

ЧОМУ МИ?

Центральна лабораторія здійснює комплексне лабораторне супроводження всіх геологорозвідувальних робіт, що виконує Державне підприємство “Українська геологічна компанія” (ДП “УГК”).

Центральна лабораторія (ЦЛ), до складу якої входять фізико-хімічна, ядерно-фізична, мінералого-петрографічна та технологічна лабораторії, вже понад 80 років виконує лабораторні дослідження на найвищому професійному рівні з вивчення та дослідження складу і властивостей мінералів, гірських порід, руд, продуктів їх переробки, твердих негорючих корисних копалин, торфу, сапропелю, виробів, мінералів, техногенних об’єктів, об’єктів довкілля, підземних та поверхневих вод.

ЦЛ єдина в геологічній галузі України комплексна лабораторія, що виконує повний комплекс досліджень мінеральної сировини.

Індивідуальний підхід до кожного Замовника.

Сучасне вимірювальне, випробувальне та допоміжне обладнання.

Лише висококваліфікований персонал з відповідною атестацією та багаторічним досвідом: геологи, хіміки, геохіміки, мінералоги, технологи, фізики та ін.

Належні умови проведення лабораторних робіт, що виключають вплив випадковостей на результати досліджень.

Дотримання і забезпечення конфіденційності інформації і прав наших Замовників.

Відповідність вимогам ДСТУ ISO/ IEC 17025, законодавчим вимогам, а також вимогам Замовників.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЯКОСТІ НАШИХ ПОСЛУГ

Атестація Державною службою геології та надр України, за участю ДП «Укрметртестстандарт», на проведення вимірювань у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагляду (Свідоцтво про атестацію).

Оцінка вимірювальних можливостей Центральної лабораторії Державим підприємством «Укрметртестстандарт» та видача Сертифікату відповідності.

Систематичний внутрішній лабораторний контроль правильності і відтворюваності результатів.

Регулярна участь у програмі міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань.

Є активним учасником міжнародних програм з моніторингу хімічного складу поверхневих вод басейнів Європейських річок.

Перелік вимірювальних можливостей ЦЛ.

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Власне сучасне вимірювальне, випробувальне та допоміжне обладнання.

Систематична повірка та калібрування всіх засобів вимірювальної техніки, що використовується при виконанні лабораторних робіт.

Постійний контроль стабільності метрологічних характеристик.

ВИДИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ФІЗИКО-ХІМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Визначення масових часток хімічних елементів (близько 60) в гірських породах, твердих негорючих корисних копалинах, мінералах, рудах і продуктах їх переробки, ґрунтах, торфах, підземних, поверхневих та стічних водах, природних та технологічних об’єктах довкілля;

визначення загально-санітарних та токсикологічних показників води;

визначення пестицидів, поверхнево-активних речовин, фенолів, нафтопродуктів в 
ґрунтах і водах;

визначення агрохімічних та екологічних показників ґрунтів.

Методи, які застосовуються:
атомно-абсорбційний;
кулонометричний;
хроматорграфічний;
колориметричний;
полум’янофотометричний;
спектральний;
іонселективний.

ЯДЕРНО-ФІЗИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Кількісне визначення хімічних елементів в рудних та нерудних корисних копалинах, об’єктах довкілля;

альфа-, бета- гамма- спектрометричні вимірювання;

радіаційно-гігієнічна оцінка води, виробів та сировини, з якої вони виготовляються;

складання радіаційно-гігієнічного паспорту.

Методи, які застосовуються:
гамма-спектрометричний;
нейтронно-активаційний;
рентгено-спектральний;
рентген-флюорисцентний.

МІНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Визначення мінерального складу осадових порід, руд, продуктів збагачення, сировини для будівельних робіт, сучасних техногенних новоутворень;

дослідження мінералів-супутників при пошуках алмазів.

Методи, які застосовуються:
Кількісний, напівкількісний
мінералогічний аналіз;
літологічний аналіз.

ТЕХНОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Вивчення речовинного складу мінеральних різновидів руд;

встановлення принципової схеми вилучення корисних мінералів;

вибір схеми переробки руди з визначенням технологічних показників збагачення для складання ТЕО кондицій і підрахунку запасів;

вивчення інженерно-геологічних характеристик грунтів;

вивчення фізико-механічних властивостей нерудних корисних копалин: вогнетривких та бентонітових глин, каолінів, будівельних та облицювальних матеріалів ( пісок, гравій, щебінь, бутовий камінь.)

Методи, які застосовуються:
гравітаційне збагачення;
електромагнітне збагачення;
електростатичне збагачення;
флотаційне збагачення;
кількісний, напівкількісний
мінералогічний аналіз;
фізико-механічниі методи згідно з нормативними документами.

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

Для складних та нетипових проектів ЦЛ розробляє власні Методики виконання вимірювань (МВВ), які проходять апробацію, а також атестацію в ДП «Укрметртестстандарт», і придатні для всіх сфер метрологічної діяльності в Україні. (детальніше…)

Виїзд на місце та відбір проб – згідно Вашого замовлення.

Стажування для фахівців інших лабораторій.

Виконання нестандартних (нетипових) лабораторних досліджень.

СТРОКИ ВИКОНАННЯ

Строки виконання замовлення узгоджуються з Замовником і дотримуються Виконавцями.

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО

Звернення Замовника в Центральну Лабораторію (н-д, електронний лист, телефонний дзвінок, особисто) з інформацією про досліджуваний об’єкт, показники, які необхідно визначити, та відповідність нормативним документам (ДСТУ, ГОСТ, ISO тощо).

Замовник отримує Комерційну пропозицію з Кошторисним розрахунком вартості робіт та термінами виконання.

Укладення Договору, в якому визначаються всі істотні умови, в т.ч. умови оплати.

Здача проб в лабораторію. Ми надаємо додаткову послугу з відбору проб – за Вашим замовленням.

Виконання досліджень. Інформування Замовника про хід робіт та проміжні результати досліджень.

Замовник отримує результати у формі, передбаченій договором: результати аналізів, паспорт, протокол досліджень, звіт тощо.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

При дослідженні води на вміст заліза потрібно набирати воду у ємність з консервантом, який надається в лабораторії.

Правильний відбір проб води: перед відбором води на аналіз зі свердловини останню потрібно добре прокачати. Відбір води здійснювати в поліетиленову пляшку з-під мінеральної води ємністью 1,5 дм3 під кришечку.

Для радіаційно-гігієнічної оцінки води: працівник лабораторії надає Вам спеціальний посуд з консервантом.

ЦІНИ

860 грн.

Повний хімічний аналіз води + залізо

кальцій-іон, магній, натрій, калій, амоній-іон, нітрат-іон, нітрит-іон, хлорид-іон, сульфат-іон, гідрокарбонат-іон, карбонат-іон, кремнієва кислота, фосфор, окислюваність, водневий показник (рН), сухий залишок, твердість.

800 грн.

Повний хімічний аналіз води

кальцій-іон, магній, натрій, калій, амоній-іон, нітрат-іон, нітрит-іон, хлорид-іон, сульфат-іон, гідрокарбонат-іон, карбонат-іон, кремнієва кислота, фосфор, окислюваність, водневий показник (рН), сухий залишок, твердість.

1400 грн.

Паспорт радіаційно-гігієнічної оцінки якості води

радій, радон, уран.

100 грн.

Напівкількісний спектральний аналіз (ІVкат. точності)

включає 34 елементи.

1000 грн.

Повний силікатний аналіз гірських порід


Повний силікатний аналіз гірських порід

від 80 до 800 грн.

Хімічний аналіз окремих елементів

Плюмбум, цинк, золото, кадмій, ..., тощо.
В залежності від елемента визначається ціна.

від 50 до 150 грн.

Пробопідготовка


В залежності від ваги та типу породи визначається ціна.

380 грн. 530 грн.

Радіаційно-гігієнічна оцінка будматеріалів, грунтів, гірських порід

(експозиція 1 год.) - 380 грн.

(експозиція 2 год.) - 530 грн.

від 800 грн.

Скорочений мінералогічний аналіз кристалічних та рихлих порід

Визначається до 10 мінералів.

від 800 грн.

Повний мінералогічний аналіз кристалічних та рихлих порід

Визначається до 50 мінералів.

від 800 грн.

Мінералогічний аналіз пісків для будівельних робіт та інші нетрадиційні види досліджень

від 800 грн.

Літологічне дослідження рихлих порід

340 грн.

Агрохімічні показники грунту: обмінні NPK, pH

азот, фосфор, калій, показник pH.

140 грн.

Агрохімічні показники грунту: гумус

Вартість всіх аналітичних досліджень розраховується при формуванні замовлення, згідно збірника «Укрупнених кошторисних норм на геологорозвідувальні роботи», р.15 Лабораторні дослідження, та залежить від параметрів замовлення (кількості, ваги, елементів тощо).