Геохімічні, еколого-геохімічні та радіоекологічні роботи та дослідження

ЧОМУ МИ?

Український науково-виробничий центр геохімічних досліджень (УкрНВЦГД), структурний підрозділ Державного підприємства “Українська геологічна компанія” (ДП “УГК”), виконує геохімічні, еколого-геохімічні, радіоекологічні роботи та дослідження.

Комплексність – геохімічні дослідження широкого спектру: від відбору проб та лабораторних робіт до картографування та складання Звіту, висновків, рекомендацій.

Повний банк даних геохімічної інформації – включає аналітичні дані дослідження грунтів, донних відкладів, гірських порід на території діяльності ДП “УГК” за останні 100 років.

Висококваліфікований персонал – відповідна освіта, багаторічний досвід, систематичне підвищення кваліфікації. Керівництво Центром здійснює представник України в EGS (Geochemistry Expert Group) Володимир Клос.

Участь УкрНВЦГД в міжнародних еколого-геохімічних проектах GEMAS, ICI-GIMI.

Можливість виконання робіт за межами України.

ЦІКАВІ ПРОЕКТИ

За останні 10 років ми виконали різноманітні екологічні і геохімічні проекти. 

Серед них найцікавіші:

Дослідження впливу мулових полів Бортничської станції аерації на довкілля.

Підготовка матеріалів для екологічного блоку українсько-фінського проекту ICI-GIMI „Нарощування потенціалу для створення геоінформаційної системи європейського типу у геологічній галузі України”.

Створення геохімічної карти Східного Приазов’я.

Геохімічне картування території Бориспільського району.

Екологічний вплив гідровидобутку піску на акваторію р.Дніпро.

10-тирічний моніторинг еколого-геохімічного стану грунтів в районі золо- відвалів Трипільської ТЕС.

Участь у міжнародному проекті з геохімічного картування сільськогосподарських та пасовищних земель Європи (GEMAS)

ВИДИ РОБІТ

Визначення еколого-геохімічного стану природних територій, сільськогосподарських угідь, міських агломерацій та промислових об’єктів

Визначення еколого-геохімічного стану території міських та сільськогосподарських районів, вулиць, промислових зон та підприємств різних галузей народного господарства, садиб та окремих приміщень по всіх складових природного навколишнього середовища:
• ґрунти,
• донні відклади,
• породи зони аерації,
• тверді промислові відходи,
• поверхневі та підземні води,
• рослинність,
• повітря тощо.

Моніторингові еколого-геохімічні та гідрохімічні спостереження

Моніторингові еколого-геохімічні та гідрохімічні спостереження за динамікою антропогенних та техногенних змін в навколишньому природному середовищі та прогноз можливих екологічних ситуацій.
Моніторинг в часі зацікавить гірничо-хімічні і гірничі підприємства, енергетичні підприємства.

Визначення вмісту важких металів у грунтах

Відбір проб ґрунту в межах сільсько- господарських, перелогових, лісних та заповідних земель згідно нормативних вимог України та визначення вмісту важких металів у відібраних пробах. Порівняння отриманих результатів із фоновими концентраціями хімічних елементів у ґрунтах регіону робіт та складання відповідного звіту. Послуга може зацікавити підприємців довгостроково орендуючих землю та аграріїв.

Радіаційно-гігієнічна оцінка рівнів забруднення об’єктів

Радіаційно-гігієнічна оцінка рівнів забруднення об’єктів довкілля, територій техногенних об’єктів природними та техногенними радіонуклідами.

Результатом виконаних робіт є побудова карт забруднення грунтів, донних відкладів, рослинності, поверхневих і підземних вод природними (U, Th, 226Ra, 228Ra, 40K, 226Rn) та техногенними (137Cs, 90Sr, 3H) радіонуклідами.

Також центр проводить радіаційно-гігієнічну оцінку будівельних матеріалів, корисних копалин та підземних вод і дає експертну оцінку можливості їх використання згідно з вимогами НРБУ-97 та ДБН 8.1.4-2.01-97 з видачею відповідного сертифікату чи паспорту.

Виміри концентрацій парів ртуті

Виміри концентрацій парів ртуті в атмосфері виробничих і житлових приміщень та ґрунтовому повітрі.

Оцінка еколого-геохімічного та радіоекологічного стану звалищ

Виконання еколого-геохімічних, радіоекологічних та гідрохімічних досліджень місць складування твердих промислових і побутових відходів. Оцінка екологічного впливу таких місць на довкілля прилеглих територій.

Визначення ефективності роботи очисних споруд

Моніторингові спостереження за концентрацією основних компонентів забруднення промислових скидів та стічних вод до і після очисних споруд та визначення ефективності їх роботи.

Складання еколого-геохімічних карт забруднення та визначення природоохоронних заходів

Складання еколого-геохімічних карт забруднення територій міських агломерацій, заповідних зон, сільськогосподарських угідь, басейнів річок та площ водозбору водойм за результатами власних та раніше виконаних еколого-геохімічних та гідрохімічних досліджень. Розробка природоохоронних заходів з поліпшення екологічного стану довкілля досліджуваних територій.

Геохімічні пошуки металічних корисних копалин (поліметалічні руди, золото)

Виконання геохімічних пошуків металічних корисних копалин за первинними та вторинними ореолами і потоками розсіювання. Проведення літо-, гідро-, біо- та атмо- геохімічних зйомок різного масштабу на територіях геологічного вивчення. Оцінка досліджених територій на можливість виявлення родовищ рудних корисних копалин.

Складання прогнозно-геохімічних карт

Опрацювання геолого-геохімічної інформації різних років і різних аналітичних лабораторій із застосуванням ГІС технологій та факторного аналізу. 
Складання прогнозно-геохімічних карт масштабу 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000 та 1:500 000.

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

СТРОКИ ВИКОНАННЯ

Строки виконання геохімічних робіт визначаються при укладенні договору, погоджуються із Замовником та суворо дотримуються виконавцями.

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО

Звернення Клієнта (н-д, електронний лист, телефонний дзвінок, особисто).

Клієнт отримує Комерційну пропозицію з розрахунком вартості робіт та термінами виконання.

Укладення Договору, в якому визначаються Технічне завдання, всі істотні умови, в т.ч. умови оплати.

Виконання умов договору. Інформування Замовника про хід виконання робіт та проміжні результати.

Клієнт отримує результати у формі, передбаченій Договором.

ЦІНИ

від 30 тис. грн.

Визначення еколого-геохімічного стану

за об’єкт.

від 50 тис. грн.

Моніторингові еколого-геохімічні та гідрохімічні спостереження

за об’єкт.

від 50 тис. грн.

Визначення вмісту важких металів у грунтах

за об’єкт.

від 30 тис. грн.

Радіаційно-гігієнічна оцінка

за об’єкт.

від 10 тис. грн.

Виміри концентрацій парів ртуті

за об’єкт.

від 50 тис. грн.

Оцінка еколого-геохімічного та радіоекологічного стану звалищ

за об’єкт.

від 20 тис. грн.

Визначення ефективності роботи очисних споруд

за об’єкт.

від 30 тис. грн.

Визначення еколого-геохімічного стану та картування забруднення грунтів певної території

за об’єкт.

від 30 тис. грн.

Складання еколого-геохімічних карт забруднення та визначення природоохоронних заходів

за об’єкт.

від 100 тис. грн.

Геохімічні пошуки металічних корисних копалин (поліметалічні руди, золото)

за об’єкт.

від 100 тис. грн.

Складання прогнозно-геохімічних карт

за об’єкт.